7 stycznia 2020 roku | 

3S S.A. łączy się z 3S Fibertech Sp. z o.o.

2 stycznia 2020 r. nastąpiło połączenie spółek 3S S.A. z siedzibą w Katowicach oraz 3S Fibertech Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Zmiany dokonano poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (połączenie przez przejęcie) w drodze przejęcia przez 3S S.A. swojej jednoosobowej spółki, tj. spółki przejmowanej 3S Fibertech Sp. z o.o.

Połączenie spółek wiąże się z przyjęciem strategii działania polegającej na konsolidacji podmiotów zależnych w Grupie 3S w celu uspójnienia procesów biznesowych, optymalizacji modelu zarządzania i stworzenia silnej bazy do dalszego rozwoju geograficznego.

Zgodnie z dyspozycją art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037 z późń. zm.) 3S S.A. wstąpiła z dniem połączenia we wszelkie prawa i obowiązki
3S Fibertech Sp. z o.o., stając się stroną wszystkich stosunków prawnych, których stroną dotychczas była spółka 3S Fibertech Sp. z o.o. Tym samym należy uznać, że zawarte dotąd umowy
są ważne i nie wymagają zmiany w zakresie danych spółki. 

Począwszy od 2 stycznia 2020 r. wszelkie dokumenty, faktury, rachunki i oświadczenia powinny zawierać nowe, następujące dane:

3S Spółka Akcyjna
ul. Ligocka 103 budynek 8, 40-568 Katowice
Sąd Rejonowy w Katowicach, Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000095232, NIP: 9691297176, REGON: 277704261

Aktualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat, wynikających z zobowiązań zaciągniętych względem spółki przejmowanej, to:

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 52 1050 1298 1000 0023 4816 7442 (nr rachunku bankowego 3S S.A.).

udostępnij

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu ulepszenia działania seriwsu