Azure Security Center

Usługa Azure Security Center zapewnia ujednolicone zarządzanie zabezpieczeniami i zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami na potrzeby różnych obciążeń chmury hybrydowej.

Azure Security Center

Jednolite zarządzanie bezpieczeństwem w chmurze

Usługa Azure Security Center to ujednolicony system zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury. Maksymalizuje poziom bezpieczeństwa centrów danych i zapewnia zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami zasobów hybrydowych, zarówno na platformie Azure, jak i poza nią, a także w środowisku lokalnym.

 

Cepeliny w chmurach

Kłódka zabezpieczająca w chmurach

Usprawnij zarządzanie bezpieczeństwem

Usługa Security Center, łącząca niezwykłe możliwości sztucznej inteligencji i zaawansowanej technologicznie automatyzacji, pozwala na usprawnienie i zwiększenie wydajności pracy, przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa, nawet w złożonych środowiskach, o dużej skali. Dzięki niej szybko zidentyfikujesz zagrożenia, usprawnisz badanie zagrożeń i zautomatyzujesz korygowanie, dzięki czemu członkowie Twojego zespołu będą mogli skupić się wyłącznie na priorytetach biznesowych, niezależnie od poziomu zagrożenia. Łącz się z istniejącymi narzędziami, takimi jak Azure Sentinel i inne usługi SIEM, aby usprawnić wychwytywanie i łagodzenie zagrożeń. Usprawniaj pracę swoich zespołów, wdrażając automatyzację przepływów pracy, przy użyciu usługi Azure Logic Apps.

Jak działa ASC?

Usługa ta rozwiązuje 3 najbardziej pilne problemy związane z bezpieczeństwem:

Szybko zmieniające się obciążenia

Zapisane dokumenty w chmurze

Jest to zarówno siła, jak i wyzwanie chmury. Z jednej strony użytkownicy końcowi mają możliwość zwiększenia wydajności i efektywności pracy. Z drugiej, pojawia się wyzwanie — jak sprawić, by nieustannie zmieniające się usługi, które tworzą i wykorzystują użytkownicy, spełniały najwyższe standardy bezpieczeństwa, a jednocześnie pozostały kompatybilne z najlepszymi rozwiązaniami dotyczącymi bezpieczeństwa?

Rozwiązanie

Zwiększenie poziomu zabezpieczeń: Security Center analizuje środowisko i umożliwia kompleksową weryfikację stanu zasobów oraz poziomu ich bezpieczeństwa.

Coraz bardziej zaawansowane ataki

Potwory stanowiące zagrożenie ataku

Wszędzie tam, gdzie pracujesz, ataki stają się coraz bardziej wyrafinowane. W tych okolicznościach kluczowe staje się zabezpieczenie pracy w chmurze publicznej, która poprzez połączenie z Internetem jest szczególnie narażona na ataki.

Rozwiązanie

Zwiększenie stanu zabezpieczeń

Security Center jest usługą, która stale monitoruje i analizuje środowisko pod kątem bezpieczeństwa. Zgłasza rekomendacje dotyczące przeciwdziałania zagrożeniom oraz wysyła alerty zabezpieczeń, zapobiegając ewentualnym atakom.

Trudno jest znaleźć pracowników posiadających odpowiednie umiejętności w zakresie zabezpieczeń

Azure Security Cloud trudno_znalezc_pracownikow

Liczba alertów bezpieczeństwa i systemów zgłaszania alertów przewyższa liczbę administratorów z umiejętnościami i doświadczeniem koniecznymi do zapewnienia bezpieczeństwa środowisku firmy. Sytuacja w zakresie bezpieczeństwa ciągle się zmienia, dlatego szczególnie istotny jest wybór takiego rozwiązania, które nie tylko nadąża za tymi zmianami, lecz potrafi z wyprzedzeniem przewidzieć i reagować na potencjalne zagrożenia.

Rozwiązanie

Szybciej osiągnij bezpieczeństwo

W usłudze Security Center wszystko jest wykonywane z szybkością chmury. Dzięki natywnej integracji wdrożenie usługi Security Center jest łatwe i zapewnia automatyczne aprowizowanie i ochronę w ramach usług platformy Azure.

Dlaczego warto wybrać platformę Azure dla bezpieczeństwa?

Jednolite zarządzanie bezpieczeństwem w chmurze

 • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Microsoft zatrudnia ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności
 • 3S Data Center, należące do Grupy 3S posiada właściwe kompetencje do wdrażania rozwiązań Microsoft, potwierdzone następującymi kompetencjami partnerskimi:

Gold Datacenter
Gold DevOps
Gold Application Integration
Gold Windows and Devices
Gold Cloud Productivity
Gold Data Platform
Gold Project and Portfolio Management
Gold Small and Midmarket Cloud Solutions
Silver Application Development

Marcin Michalewicz dyrektor IT w 3S Data Center i Grupie 3S

Wdrożenie usługi i wsparcie

 

Klucze w chmurach

Należy pamiętać, że niezależnie od tego, jak szczegółowe polityki, czy regulacje stworzymy oraz jak doskonała będzie wzorcowa architektura naszego rozwiązania, zawsze najsłabszym ogniwem w łańcuchu bezpieczeństwa pozostaje człowiek, który wcale nie musi dostosować się do naszych regulacji i rekomendacji.

Sprawdzonym rozwiązaniem w walce o jak najlepiej zabezpieczone środowiska jest usługa Azure Security Center. Inżynierowie 3S pomagają odpowiednio wdrożyć rozwiązanie i wspierają w dalszym utrzymaniu usługi. W efekcie końcowym klient otrzymuje rozwiązanie pomagające zapobiegać zagrożeniom spowodowanym przez błąd ludzki.

Główne zalety usługi to:

 • Jedno spójne miejsce zarządzania politykami (Azure Policy)
 • Stała ocena poprawności konfiguracji rozwiązań wdrożonych w Azure
 • Rekomendacje pod kątem podatności dla danej platformy (Windows i Linux)
 • Alerty i incydenty dla wykrytych zagrożeń
 • Czasowy dostęp do maszyn wirtualnych (dostęp just in time)
 • Analiza dozwolonych aplikacji w celu lepszej ochrony przed atakami (Adaptive Application Control)
 • Integracja i analiza zdarzeń i logów ze środowiska (Log Analytics) oraz rozwiązań partnerskich (np. Application Gateway Firewall, Rapid7 czy Qualys)

Azure Defender

Usługa Azure Defender zapewnia zwiększony poziom bezpieczeństwa poprzez wykrywanie potencjalnych zagrożeń i reagowanie na nie. Usługa chroni zasoby na platformie Azure , umożliwia ochronę systemów w środowisku lokalnym, jak i w innych chmurach. Integracja z usługą Security Center umożliwia usłudze Azure Defender ochronę danych hybrydowych, usług natywnych dla chmury i serwerów. Usługa ta integruje się z istniejącymi systemami zabezpieczeń, takimi jak rozwiązania SIEM i większość rozwiązań do analizy zagrożeń firmy Microsoft.

Chroń swoje zasoby w chmurze hybrydowej za pomocą narzędzia Azure Defender w ramach usługi Azure Security Center.

Narzędzie to pozwoli m.in. na:

 • Monitoring i walidację stanu zabezpieczeń zasobów na platformie Azure, w środowisku lokalnym i w innych chmurach za pomocą wskaźnika bezpieczeństwa platformy Azure
 • Zachowanie zgodności przedsiębiorstwa z wymogami prawnymi np. ISO 27001, PCI DSS 3.2.1, SOC TSP
 • Ochronę wszystkich zasobów w chmurze hybrydowej za pomocą usługi Azure Defender zintegrowanej z usługą Azure Security Center
 • Korzystanie ze sztucznej inteligencji i automatyzacji w celu wyeliminowania fałszywych alarmów (false positive alarm) oraz szybkiej identyfikacji zagrożeń

Chmura otoczona łańcuchem

Zabezpieczony kłódką cepelin powyżej chmur

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa zasobów w chmurze

Usługa Azure Defender, zintegrowana z usługą Azure Security Center, zapewnia ochronę zasobów Twojej firmy w chmurze hybrydowej, w tym serwerów, przestrzeni dyskowej, baz danych SQL, sieci, czy aplikacji działających na platformie Azure, w środowisku lokalnym i w innych chmurach.

Monitoruj stan ochrony i podwyższaj poziom zabezpieczeń, korzystając z zaleceń bazujących na wskaźniku bezpieczeństwa platformy Azure.

Oceniaj zgodność z wymogami prawnymi lub wewnętrznymi firmy za pomocą zarządzanych centralnie zasad bezpieczeństwa.

Przeprowadzaj ciągły monitoring i walidację bezpieczeństwa zasobów i uzyskuj szczegółowe wytyczne działań oraz raporty pozwalające upraszczać proces utrzymywania zgodności.

 

Dlaczego warto wybrać usługę Defender?

Pomagaj chronić dane hostowane w usłudze Azure Virtual Machines, w środowisku lokalnym lub w innych chmurach oraz wykrywaj nietypowe próby dostępu do kont usługi Azure Storage.

Skanuj środowisko w poszukiwaniu luk w zabezpieczeniach obrazów kontenerów w usłudze Azure Container Registry i chroń zarządzane wystąpienia usługi Azure Kubernetes.

Rozszerzaj zakres ochrony na zasoby spoza platformy Azure za pomocą usługi Azure Arc.

Marcin Michalewicz dyrektor IT w Grupie 3S i 3S Data Center

Azure Sentinel

Azure Sentinel, potężne narzędzie firmy Microsoft do wykrywania cyberataków i reagowania na nie, oparte jest o dwie technologie:

 • zarządzania zdarzeniami i incydentami w chmurze (SIEM – Security Information Event Management) oraz
 • automatyczny sposób reagowania na zagrożenia (SOAR – Security Orchestration, Automation and Response)

Azure Sentinel to nowe rozwiązanie SIEM firmy Microsoft. Jest to pierwsze rozwiązanie SIEM wbudowane w dużą platformę chmury publicznej. Usługa Azure Sentinel zawiera również wspomnianą funkcjonalność SOAR, orkiestracji zabezpieczeń i automatycznej odpowiedzi. Funkcja SOAR platformy Azure Sentinel jest w pełni konfigurowalna i umożliwia zespołom ds. bezpieczeństwa pisanie elementów tzw. playbook, które mogą zautomatyzować całą odpowiedź na zdarzenie związane z bezpieczeństwem. Na przykład, gdy Sentinel zidentyfikuje złośliwą domenę, może zostać uruchomiony playbook, który automatycznie doda regułę blokowania do firmowych zapór sieciowych dla tej domeny.

Lupa na tle kv Grupy 3S

Usługi chmurowe SIEM i SOAR

W obecnych czasach dużym wyzwaniem jest przetwarzanie ogromnej ilości danych w systemach IT, ich różnorodność oraz liczba źródeł informacji. Ilość danych rośnie każdego dnia, co jest związane z szybką cyfryzacją i digitalizacją procesów, wprowadzaniem automatyki, sztucznej inteligencji, urządzeń autonomicznych, czy też urządzeń IoT w sieciach korporacyjnych. Bezpieczeństwo stało się problemem dużych zbiorów danych.

Z pomocą przychodzi nam Azure Sentinel, który może stanowić jedno kompleksowe rozwiązanie. Efektywnie pozwala zbierać, wykrywać, badać i reagować na zagrożenia oraz incydenty bezpieczeństwa.

1. Zbieraj

Azure Sentinel może zbierać dane o wszystkich użytkownikach, urządzeniach, aplikacjach i infrastrukturze, zarówno lokalnie, jak i w wielu środowiskach chmurowych. Można go łatwo łączyć ze źródłami bezpieczeństwa zaraz po uruchomieniu. Dostępnych jest kilka łączników dla rozwiązań firmy Microsoft, które zapewniają integrację w czasie rzeczywistym. Zawiera również wbudowane łączniki do produktów i usług innych firm (rozwiązania firm innych niż Microsoft). Oprócz tego Common Event Format (CEF), Syslog lub REST-API mogą również łączyć wymagane źródła danych z usługą Azure Sentinel.

2. Wykryj

Azure Sentinel może wykrywać zagrożenia i minimalizować fałszywe alarmy, korzystając z analiz i informacji o zagrożeniach pobieranych bezpośrednio od firmy Microsoft. Azure Analytics odgrywa ważną rolę w korelowaniu alertów z incydentami zidentyfikowanymi przez zespół ds. Bezpieczeństwa (SOC). Zapewnia wbudowane szablony do tworzenia reguł oraz wykrywania zagrożeń i automatyzacji reakcji na zagrożenia. Oprócz tego Azure Sentinel zapewnia również możliwość tworzenia reguł niestandardowych.

3. Dochodzenie

Azure Sentinel może badać i wykryć podejrzane działania w środowisku. Pomaga zmniejszyć luki i reagować na zagrożenia bezpieczeństwa w oparciu o strukturę MITRE. Użyj sztucznej inteligencji, aby proaktywnie identyfikować zagrożenia przed wyzwoleniem alertu w chronionym teście, aby wykryć podejrzane działania.

4. Odpowiedz

Azure Sentinel może szybko reagować na wbudowane incydenty orkiestracji, a typowe i częste zadania można łatwo zautomatyzować. Jest w stanie tworzyć uproszczoną orkiestrację zabezpieczeń za pomocą playbook’ów.

Sam Microsoft w swoim centrum ds. cyberbezpieczeństwa otrzymuje ponad 15 miliardów pojedynczych zdarzeń miesięcznie. Przez ostatnią dekadę liderzy SOC próbowali wykorzystać technologie SIEM w celu ustanowienia „pojedynczej konsoli” (ang. single pane of glass) dla swoich analityków. Pojedyncza konsola oznacza, że analitycy potrzebują tylko SIEM do identyfikacji i badania problemów związanych z bezpieczeństwem, co oznacza, że duże ilości danych muszą być pobierane, przetwarzane, korelowane i dodatkowo przechowywane. Niestety wyzwania związane z wczesnymi technologiami SIEM utrudniły ten pojedynczy widok ze względu na ciągłą potrzebę kupowania i instalowania większej ilości systemów do obsługi rosnącej ilości danych.

Większość firmowych zespołów ds. bezpieczeństwa nie może sobie pozwolić na zatrudnianie nowych analityków danych do tworzenia, testowania i wdrażania własnych modeli. Wreszcie, wiele wdrożeń SIEM zostało przeprowadzonych w myśl zasady „wdróż i zapomnij”. Spowodowało to, że analitycy pracowali nad dużą liczbą fałszywych alarmów, które obciążały personel i utrudniały identyfikację prawdziwych, wartościowych zdarzeń. Aby być efektywnym, SIEM i powiązane z nimi źródła logów wymagają ciągłej uwagi i dostrajania, aby narzędzia te były skuteczne.

Chmury Azure na tle KV Grupa 3S

Dlaczego warto wybrać usługę Sentinel?

Zbieraj dane w skali chmury między wszystkimi użytkownikami, urządzeniami, aplikacjami i infrastrukturą, zarówno lokalnie, jak i w wielu chmurach

 • Wykrywaj wcześniej niewykryte zagrożenia i minimalizuj fałszywie dodatnie, korzystając z niezrównanej analizy zagrożeń firmy Microsoft
 • Monitoruj środowisko i analizuj zagrożenia z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz identyfikuj podejrzane działania na dużą skalę, przy wsparciu cybernetycznych zabezpieczeń stworzonych przez Microsoft
 • Reaguj natychmiast na zdarzenia, dzięki wbudowanej orkiestracji i automatyzacji typowych zadań

Marcin_Michalewicz Grupa 3S

Zapraszamy do kontaktu

  Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu ulepszenia działania seriwsu