Azure Security Center

Usługa Azure Security Center to ujednolicony system zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury IT. Maksymalizuje poziom bezpieczeństwa centrów danych i zapewnia zaawansowaną ochronę zasobów hybrydowych przed zagrożeniami, zarówno na platformie Azure, jak i poza nią, także w środowisku lokalnym.

Jak działa Azure Security Center?

Usługa ta rozwiązuje 3 najbardziej pilne problemy związane z bezpieczeństwem:

Szybko zmieniające się obciążenia

Zapisane dokumenty w chmurze

Jest to zarówno siła, jak i wyzwanie chmury. Z jednej strony użytkownicy końcowi mają możliwość zwiększenia wydajności i efektywności pracy. Z drugiej, pojawia się wyzwanie — jak sprawić, by nieustannie zmieniające się usługi, które tworzą i wykorzystują użytkownicy, spełniały najwyższe standardy bezpieczeństwa, a jednocześnie pozostały kompatybilne z najlepszymi rozwiązaniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Rozwiązanie

Security Center analizuje środowisko i umożliwia kompleksową weryfikację stanu zasobów oraz poziomu ich bezpieczeństwa.

Coraz bardziej zaawansowane ataki

Potwory stanowiące zagrożenie ataku

Wszędzie tam, gdzie pracujesz, ataki stają się coraz bardziej wyrafinowane. W tych okolicznościach kluczowe staje się zabezpieczenie pracy w chmurze publicznej, która poprzez połączenie z Internetem jest szczególnie narażona na ataki.

Rozwiązanie

Security Center stale monitoruje i analizuje środowisko pod kątem bezpieczeństwa. Zgłasza rekomendacje dotyczące przeciwdziałania zagrożeniom oraz wysyła alerty zabezpieczeń, zapobiegając ewentualnym atakom.

Trudności w znalezieniu pracowników posiadających odpowiednie umiejętności w zakresie zabezpieczeń

Azure Security Cloud trudno_znalezc_pracownikow

W wielu firmach liczba alertów bezpieczeństwa i systemów zgłaszania alertów przewyższa liczbę administratorów z umiejętnościami i doświadczeniem koniecznymi do zapewnienia bezpieczeństwa środowiska IT firmy. Dodatkowo sytuacja w zakresie bezpieczeństwa ciągle się zmienia, dlatego szczególnie istotny jest wybór takiego rozwiązania, które nie tylko nadąża za tymi zmianami, lecz potrafi z wyprzedzeniem przewidzieć i reagować na potencjalne zagrożenia.

Rozwiązanie

W usłudze Security Center wszystko jest wykonywane z szybkością chmury. Dzięki natywnej integracji wdrożenie usługi Security Center jest również łatwe, zatem nie zabiera cennego czasu specjalistów ds. bezpieczeństwa IT. Security Center zapewnia automatyczne aprowizowanie i ochronę w ramach usług platformy Azure.

Dlaczego warto wybrać platformę Azure Security Center i wdrożyć ją z 3S Data Center?

 • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Microsoft zatrudnia ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności
 • 3S Data Center, należące do Grupy 3S posiada właściwe kompetencje do wdrażania rozwiązań Microsoft, potwierdzone kompetencjami partnerskimi ➜

 

Zobacz profil 3S Data Center – Microsoft Partner ➜

Marcin Michalewicz Azure 2

Usprawnij zarządzanie bezpieczeństwem IT

 

Cepeliny w chmurach

Usługa Security Center, łączy niezwykłe możliwości sztucznej inteligencji i zaawansowanej technologicznie automatyzacji, pozwala na usprawnienie i zwiększenie wydajności pracy, przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa, nawet w złożonych środowiskach o dużej skali. Dzięki niej szybko zidentyfikujesz zagrożenia, usprawnisz ich badanie i zautomatyzujesz czynności korygujące, dzięki czemu członkowie Twojego zespołu będą mogli skupić się wyłącznie na priorytetach biznesowych, niezależnie od poziomu zagrożenia. Security Center łączy się z istniejącymi narzędziami, takimi jak Azure Sentinel i innymi usługami SIEM (Security Information and Event Management), aby usprawnić wychwytywanie i łagodzenie zagrożeń. Dzięki Azure Logic Apps można z kolei usprawnić pracę swoich zespołów wdrażając automatyzację przepływów pracy.

W obecnych czasach dużym wyzwaniem jest przetwarzanie ogromnej ilości danych w systemach IT, ich różnorodność oraz liczba źródeł informacji. Ilość danych rośnie każdego dnia, co jest związane z szybką cyfryzacją i digitalizacją procesów, wprowadzaniem automatyki, sztucznej inteligencji, urządzeń autonomicznych, czy też urządzeń IoT w sieciach korporacyjnych. Bezpieczeństwo stało się zatem problemem dużych zbiorów danych.

W takiej sytuacji z pomocą przychodzi nam Azure Sentinel, który może stanowić jedno kompleksowe rozwiązanie. Azure Security pozwala efektywnie zbierać, wykrywać, badać i reagować na zagrożenia oraz incydenty bezpieczeństwa.

SIEM_SOAR

Azure Sentinel to nowe rozwiązanie SIEM (Security Information and Event Management) firmy Microsoft. Jest to pierwsze rozwiązanie SIEM wbudowane w dużą platformę chmury publicznej. Usługa Azure Sentinel zawiera również funkcjonalność SOAR (Security Orchestration, Automation and Response), służące orkiestracji zabezpieczeń i automatyzacji odpowiedzi na zdarzenie. Funkcja SOAR platformy Azure Sentinel jest w pełni konfigurowalna i umożliwia zespołom ds. bezpieczeństwa pisanie elementów tzw. playbook, które mogą zautomatyzować całą odpowiedź na zdarzenie związane z bezpieczeństwem. Na przykład, gdy Sentinel zidentyfikuje złośliwą domenę, może zostać uruchomiony playbook, który automatycznie doda regułę blokowania do firmowych zapór sieciowych dla tej domeny.

Podsumowując, Azure Sentinel to potężne narzędzie firmy Microsoft do wykrywania cyberataków i reagowania na nie. Azure Security oparty jest o dwie technologie:
– zarządzania zdarzeniami i incydentami w chmurze (SIEM) oraz
– automatyczny sposób reagowania na zagrożenia (SOAR)

1. Zbieranie

Azure Sentinel może zbierać dane o wszystkich użytkownikach, urządzeniach, aplikacjach i infrastrukturze, zarówno lokalnie, jak i w wielu środowiskach chmurowych. Można go łatwo łączyć ze źródłami bezpieczeństwa zaraz po uruchomieniu. Dostępnych jest kilka łączników dla rozwiązań firmy Microsoft, które zapewniają integrację w czasie rzeczywistym. Zawiera również wbudowane łączniki do produktów i usług innych firm (rozwiązania firm innych niż Microsoft). Oprócz tego Common Event Format, Syslog lub REST-API mogą łączyć wymagane źródła danych z usługą Azure Sentinel.

2. Wykrywanie

Azure Sentinel może wykrywać zagrożenia i minimalizować fałszywe alarmy, korzystając z analiz i informacji o zagrożeniach pobieranych bezpośrednio od firmy Microsoft. Azure Analytics odgrywa ważną rolę w korelowaniu alertów z incydentami zidentyfikowanymi przez Zespół ds. Bezpieczeństwa (Security Operations Center). Azure Cloud posiada wbudowane szablony do tworzenia reguł oraz wykrywania i automatyzacji reakcji na zagrożenia. Oprócz tego Azure Sentinel zapewnia również możliwość tworzenia reguł niestandardowych.

3. Badanie

Azure Sentinel może badać i wykryć podejrzane działania w środowisku IT. Pomaga zmniejszyć luki i reagować na zagrożenia bezpieczeństwa w oparciu o strukturę MITRE. Sztuczna inteligencja pozwala proaktywnie identyfikować zagrożenia przed wyzwoleniem alertu w chronionym teście, aby wykryć podejrzane działania.

4. Reagowanie

Azure Sentinel może szybko reagować na wbudowane incydenty orkiestracji, a typowe i częste zadania można łatwo zautomatyzować. Co więcej, Azure Sentinel jest w stanie tworzyć uproszczoną orkiestrację zabezpieczeń za pomocą playbook’ów.

Dlaczego warto wybrać usługę Azure Sentinel?

„Azure Sentinel zbiera dane w skali chmury między wszystkimi użytkownikami, urządzeniami, aplikacjami i infrastrukturą, zarówno lokalnie, jak i w wielu chmurach

 • Wykrywa wcześniej niewykryte zagrożenia i minimalizuje fałszywie dodatnie, korzystając z niezrównanej analizy zagrożeń firmy Microsoft

 • Monitoruje środowisko i analizuje zagrożenia z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz identyfikuje podejrzane działania na dużą skalę, przy wsparciu cybernetycznych zabezpieczeń stworzonych przez Microsoft

 • Reaguje natychmiast na zdarzenia, dzięki wbudowanej orkiestracji i automatyzacji typowych zadań”

 

Marcin Michalewicz, Z-ca Dyrektora Działu Usług IT ds. Monitoringu Administracji Systemami 3S Data Center

Marcin_Michalewicz Grupa 3S

Azure Defender

Usługa Azure Defender zapewnia zwiększony poziom bezpieczeństwa poprzez wykrywanie potencjalnych zagrożeń i reagowanie na nie. Usługa chroni zasoby na platformie Azure, umożliwia ochronę systemów w środowisku lokalnym, jak i w innych chmurach. Integracja z usługą Security Center umożliwia usłudze Azure Defender ochronę danych hybrydowych, usług natywnych dla chmury i serwerów. Usługa ta integruje się z istniejącymi systemami zabezpieczeń, takimi jak rozwiązania SIEM i większość rozwiązań do analizy zagrożeń firmy Microsoft.

Azure Defender pozwala m.in. na:

 • Monitoring i walidację stanu zabezpieczeń zasobów na platformie Azure, w środowisku lokalnym i w innych chmurach za pomocą wskaźnika bezpieczeństwa platformy Azure
 • Zachowanie zgodności przedsiębiorstwa z wymogami prawnymi np. ISO 27001, PCI DSS 3.2.1, SOC TSP
 • Ochronę wszystkich zasobów w chmurze hybrydowej za pomocą usługi Azure Defender zintegrowanej z usługą Azure Security Center
 • Korzystanie ze sztucznej inteligencji i automatyzacji w celu wyeliminowania fałszywych alarmów (false positive alarm) oraz szybkiej identyfikacji zagrożeń.

 

Zabezpieczony kłódką cepelin powyżej chmur

Dlaczego warto wybrać usługę Defender?

„Azure Defender pomaga chronić dane hostowane w usłudze Azure Virtual Machines, w środowisku lokalnym lub w innych chmurach oraz wykrywa nietypowe próby dostępu do kont usługi Azure Storage.

AD skanuje środowisko IT w poszukiwaniu luk w zabezpieczeniach obrazów kontenerów w usłudze Azure Container Registry i chroni zarządzane wystąpienia usługi Azure Kubernetes.

Możliwe jest równiez rozszerzenie zakresu ochrony na zasoby spoza platformy Azure za pomocą usługi Azure Arc.”

 

Marcin Michalewicz, Z-ca Dyrektora Działu Usług IT ds. Monitoringu Administracji Systemami 3S Data Center

Marcin Michalewicz dyrektor IT w Grupie 3S i 3S Data Center

Wykorzystaj zalety usługi ASC i wsparcie od 3S Data Center

 

Klucze w chmurach

Niezależnie od tego, jak szczegółowe polityki, czy regulacje stworzymy oraz jak doskonała będzie wzorcowa architektura naszego rozwiązania, zawsze najsłabszym ogniwem w łańcuchu bezpieczeństwa pozostaje człowiek, który wcale nie musi dostosować się do naszych regulacji i rekomendacji. Dlatego warto ograniczać ryzyko wykorzystując sprawdzone rozwiązania takie jak Azure Security Center.

Główne zalety usługi to:

 • Jedno spójne miejsce zarządzania politykami (Azure Policy)
 • Stała ocena poprawności konfiguracji rozwiązań wdrożonych w Azure
 • Rekomendacje pod kątem podatności dla danej platformy (Windows i Linux)
 • Alerty i incydenty dla wykrytych zagrożeń
 • Czasowy dostęp do maszyn wirtualnych (dostęp just in time)
 • Analiza dozwolonych aplikacji w celu lepszej ochrony przed atakami (Adaptive Application Control)
 • Integracja i analiza zdarzeń i logów ze środowiska (Log Analytics) oraz rozwiązań partnerskich (np. Application Gateway Firewall, Rapid7 czy Qualys)

Formularz kontaktowy

  Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu ulepszenia działania seriwsu