December 1 2020 roku | 

Informacja o zmianach w przepisach prawa telekomunikacyjnego

Zmiany w przepisach prawa telekomunikacyjnego

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 21 grudnia 2020 r.  wejdą w życie zmiany w przepisach Ustawy – Prawo telekomunikacyjne, które zostały wprowadzone przepisami tzw. Tarczy antykryzysowej 3.0 (ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2).

Zmiany dotyczą przede wszystkim uproszczeń związanych z rozwiązywaniem umów, możliwością przeniesienia usługi dostępu do Internetu do innego dostawcy z zachowaniem ciągłości usługi, dłuższego okresu (do miesiąca od dnia rozwiązania umowy) na przeniesienie numeru telefonicznego. Będziemy także kontaktować się z naszymi Klientami na 30 dni przed zakończeniem łączącej nas umowy terminowej.

W związku z powyższym, aktualizujemy nasze dokumenty abonenckie, aby odpowiadały nowym wymogom prawnym. Nowe wzory publikujemy już teraz, a będziemy je stosować od dnia 21 grudnia 2020 r.

Zmiany nie wpłyną na dostępność, jakość czy ceny naszych usług – dalej będziemy oferować najlepsze rozwiązania dla Państwa biznesu. W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z Państwa opiekunem handlowym lub kontakt z nami przy pomocy formularza na naszej stronie WWW.

Szczegółowe zestawienie wprowadzanych zmian znajdą Państwo poniżej:

W Ogólnym Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez 3S S.A. dla Przedsiębiorców:

  1. Po §2 ust. 15, dodajemy ust. 16-19 o następującym brzmieniu:
  2. Abonent korzystający z usługi dostępu do sieci Internet, w przypadku zmiany dostawcy tej usługi, ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi, chyba że nie jest to technicznie wykonalne.
  3. W przypadku, gdy nowym dostawcą usługi wskazanej w pkt. 16 jest Operator, wówczas aktywuje tę usługę w najkrótszym możliwym terminie uzgodnionym z Abonentem, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia umowy z dotychczasowym dostawcą usług dostępu do sieci Internet, potwierdzonym niezwłocznie na trwałym nośniku.
  4. W przypadku, gdy Abonent przenosi usługę dostępu do sieci Internet do innego dostawcy, Operator świadczy usługę na dotychczasowych warunkach do czasu uzgodnionego przez nowego dostawcę usług dostępu do sieci Internet z Abonentem terminu aktywacji tej usługi.
  5. Procedurę przeniesienia usługi dostępu do sieci Internet, w zakresie nieuregulowanym Regulaminem, określa powszechnie obowiązujące prawo, w tym przepisy wykonawcze do Ustawy – Prawo telekomunikacyjne.
  6. Po §3 ust. 22, dodajemy ust. 23 o następującym brzmieniu:
  7. Abonent zachowuje prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru przez okres wynoszący 1 miesiąc od daty rozwiązania Umowy. Abonent może zrzec się tego prawa.

W naszych wzorach umów obejmujących usługi telekomunikacyjne pojawią się także zmienione i nowe przepisy dotyczące okresu obowiązywania Umowy:

  1. Przed automatycznym przedłużeniem Umowy, Operator poinformuje Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku, w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.
  2. Umowę zawartą na czas nieokreślony można wypowiedzieć z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku przedłużenia okresu obowiązywania Umowy zgodnie z ust. 1, okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc.
  3. Operator co najmniej raz w roku poinformuje Abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że Abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

udostępnij

This site uses cookies to improve your customer experience with us.

Find out more