1 grudnia 2020 roku | 

Informacja o zmianach w przepisach prawa telekomunikacyjnego

Zmiany w przepisach prawa telekomunikacyjnego

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 21 grudnia 2020 r.  wejdą w życie zmiany w przepisach Ustawy – Prawo telekomunikacyjne, które zostały wprowadzone przepisami tzw. Tarczy antykryzysowej 3.0 (ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2).

Zmiany dotyczą przede wszystkim uproszczeń związanych z rozwiązywaniem umów, możliwością przeniesienia usługi dostępu do Internetu do innego dostawcy z zachowaniem ciągłości usługi, dłuższego okresu (do miesiąca od dnia rozwiązania umowy) na przeniesienie numeru telefonicznego. Będziemy także kontaktować się z naszymi Klientami na 30 dni przed zakończeniem łączącej nas umowy terminowej.

W związku z powyższym, aktualizujemy nasze dokumenty abonenckie, aby odpowiadały nowym wymogom prawnym. Nowe wzory publikujemy już teraz, a będziemy je stosować od dnia 21 grudnia 2020 r.

Zmiany nie wpłyną na dostępność, jakość czy ceny naszych usług – dalej będziemy oferować najlepsze rozwiązania dla Państwa biznesu. W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z Państwa opiekunem handlowym lub kontakt z nami przy pomocy formularza na naszej stronie WWW.

Szczegółowe zestawienie wprowadzanych zmian znajdą Państwo poniżej:

W Ogólnym Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez 3S S.A. dla Przedsiębiorców:

  1. Po §2 ust. 15, dodajemy ust. 16-19 o następującym brzmieniu:
  2. Abonent korzystający z usługi dostępu do sieci Internet, w przypadku zmiany dostawcy tej usługi, ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi, chyba że nie jest to technicznie wykonalne.
  3. W przypadku, gdy nowym dostawcą usługi wskazanej w pkt. 16 jest Operator, wówczas aktywuje tę usługę w najkrótszym możliwym terminie uzgodnionym z Abonentem, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia umowy z dotychczasowym dostawcą usług dostępu do sieci Internet, potwierdzonym niezwłocznie na trwałym nośniku.
  4. W przypadku, gdy Abonent przenosi usługę dostępu do sieci Internet do innego dostawcy, Operator świadczy usługę na dotychczasowych warunkach do czasu uzgodnionego przez nowego dostawcę usług dostępu do sieci Internet z Abonentem terminu aktywacji tej usługi.
  5. Procedurę przeniesienia usługi dostępu do sieci Internet, w zakresie nieuregulowanym Regulaminem, określa powszechnie obowiązujące prawo, w tym przepisy wykonawcze do Ustawy – Prawo telekomunikacyjne.
  6. Po §3 ust. 22, dodajemy ust. 23 o następującym brzmieniu:
  7. Abonent zachowuje prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru przez okres wynoszący 1 miesiąc od daty rozwiązania Umowy. Abonent może zrzec się tego prawa.

W naszych wzorach umów obejmujących usługi telekomunikacyjne pojawią się także zmienione i nowe przepisy dotyczące okresu obowiązywania Umowy:

  1. Przed automatycznym przedłużeniem Umowy, Operator poinformuje Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku, w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.
  2. Umowę zawartą na czas nieokreślony można wypowiedzieć z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku przedłużenia okresu obowiązywania Umowy zgodnie z ust. 1, okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc.
  3. Operator co najmniej raz w roku poinformuje Abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że Abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

udostępnij

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu ulepszenia działania seriwsu