Dane osobowe

Dane osobowe

Regulamin przetwarzania danych osobowych, obowiązujący od 20.03.2020r. dla 3S Data Center

Polityka cookies dla 3S Data Center

Polityka cookies

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Wskazujemy także, że zebrane dane mogą być poddane profilowaniu, tzn. automatycznej analizie i opracowaniu, w tym w szczególności w celu opracowania statystyk ruchu sieciowego, awarii, czy też Państwa preferencji zakupowych. Profilowanie może odbywać się także przy wykorzystaniu informacji zapisanych w plikach cookies, jeśli dane pobierane są podczas Państwa odwiedzin na naszych stronach WWW. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Dane osobowe.

3S Data Center SA - Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 4 maja 2016) – dalej „RODO”, na podstawie art. 13 RODO informujemy:
1. Administratorem Państwa danych jest 3S DATA CENTER S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Gospodarcza 12, 40-432 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000364798, NIP: 9542704989, REGON: 241656774.
2. Dane mogły zostać zebrane bezpośrednio od Państwa, lub poprzez sieć naszych partnerów.
3. Dane zbierane są przez nas w następujących celach:
a. Zawarcie i wykonanie łączącej nas umowy, włączając w to wykonywanie naszych zobowiązań umownych jak np. zapewnienie odpowiedniej jakości usług, usuwanie awarii – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b. Wykonywanie przez nas naszych obowiązków prawnych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa i integralności sieci telekomunikacyjnej, zatrzymywanie i przechowywanie danych telekomunikacyjnych zgodnie z przepisami prawa – zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) RODO,
4. Realizacji naszych uzasadnionych interesów prawnych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f) RODO. Przez prawnie uzasadnione interesy rozumiemy:
a. dochodzenie i obrona przed roszczeniami,
b. marketing usług własnych,
c. weryfikacja płatności i wiarygodności płatniczej,
d. wsparcie obsługi, w tym możliwość kontaktu z centrum zarządzania siecią (jeśli dotyczy Państwa usługi),
e. wykrywanie i zapobieganie nadużyciom,
f. tworzenie analiz i statystyk – dotyczących sprzedaży, wykorzystania usług, awarii etc., a mających związek z przedmiotem działalności
5. W przypadku, gdy wyrażą Państwo zgodę na przetwarzania Państwa danych ,zakres zgody będzie określał nasze możliwości przetwarzania tych danych.
6. Wskazujemy także, że zebrane dane mogą być poddane profilowaniu, tzn. automatycznej analizie i opracowaniu, w tym w szczególności w celu opracowania statystyk ruchu sieciowego, awarii, czy też Państwa preferencji zakupowych. Profilowanie może odbywać się także przy wykorzystaniu informacji zapisanych w plikach cookies, jeśli dane pobierane są podczas Państwa odwiedzin na naszych stronach WWW. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia..
7. Dane będą przekazywane następującym typom odbiorców:
a. Podmiotom świadczącym usługi serwisowe, telekomunikacyjne i podobne – w celu poprawnego świadczenia Państwu usług,
b. Naszym współpracownikom, agentom i partnerom – w związku z oferowaniem Państwu usług lub towarów oraz realizacji zawartych umów,
c. Podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem – w celu prawidłowej realizacji usług oraz marketingu usług,
d. Kurierom, poczcie i in. Podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek (jeśli dotyczy danego przypadku),
e. Organom państwowym i samorządowym, w tym Prezesowi UKE, organom ścigania – wyłącznie w zakresie obowiązku prawnego ciążącego na nas, lub w zakresie wynikającym z łączącej nas umowy,
f. Podmiotom nabywającym wierzytelności lub zajmującym się windykacją – w przypadku windykacji należności,
g. Podmiotom zajmującym się obsługą płatności, w tym bankom – w zakresie wynikającym z rozliczeń z Państwem,
h. Podmiotom zajmującym się profesjonalnie wsparciem w obsłudze przedsiębiorstw, np. w zakresie dostarczania oprogramowania, urządzeń biurowych, usług księgowych etc.
i. Innym podmiotom – jeśli wynika to z łączącej nas umowy i tylko w zakresie z niej wynikającym.
8. Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku jednak, gdy taka konieczność się pojawi, wówczas poinformujemy o tym fakcie na naszych stronach WWW, w zakładce lub dokumencie poświęconym ochronie danych osobowych.
9. Państwa dane będą przetwarzane przez nas przez okres wymagany przepisami prawa, co w większości wypadków oznacza okres pięciu lat od końca roku, w którym pozyskaliśmy dane. W przypadku prawnie uzasadnionego interesu, dane będą przetwarzane do czasu istnienia tego interesu lub, jeśli to ma zastosowanie – do czasu otrzymania od Państwa sprzeciwu. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane wyłącznie do czasu odwołania takiej zgody.
10. W każdej chwili mają Państwo prawo do żądania od nas dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i do przenoszenia danych – o ile z powszechnie obowiązującego prawa nie wynika inaczej.
11. W przypadku, gdy dane przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, wówczas mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć taką zgodę. Pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
12. W każdej chwili mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na dzień tworzenia niniejszej wiadomości jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. W większości wypadków, zbierane dane są niezbędne do realizacji zawieranej z Państwem umowy lub realizacji obowiązku ciążącego na Administratorze. W takim wypadku, ew. ograniczenie przetwarzania może nie być możliwe (w przypadkach, gdy przetwarzanie jest wymagane prawem) lub może uniemożliwić świadczenie usług na Państwa rzecz. Przy zawieraniu umowy z Państwem wskażemy, jakie dane nie są obligatoryjne dla zawarcia umowy.
14. W przyszłości może okazać się, że istnieje potrzeba przetwarzania Państwa danych na cele inne, niż pierwotnie zebrano. W takim wypadku przekażemy Państwu wszelkie niezbędne, dodatkowe informacje związane z taką okolicznością.
15. Jeśli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania czy wątpliwości związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych, prosimy o kontakt na adres: iod@3s.pl
Z poważaniem,
Zespół 3S Data Center S.A.

3S Data Center SA - Klauzula informacyjna social media

Klauzula informacyjna dla użytkowników mediów społecznościowych

Na podstawie nowych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, które obowiązują od 25 maja 2018r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119, s.1) dalej RODO, pragniemy Pana/Panią poinformować co robimy z danymi, które zbieramy, do czego służą nam dane oraz jakie przysługują prawa w związku z ich przetwarzaniem.

 

Administratorem Pana/Pani danych jest: 3S DATA CENTER S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Gospodarcza 12, 40-432 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000364798, NIP: 9542704989, REGON: 241656774, zwana dalej Administratorem.

 

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych, ponieważ w jego przypadku taki obowiązek nie występuje. Administrator chętnie odpowie na wszystkie Pani/ Pana pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych.

Z Administratorem danych osobowych możesz się Pani/ Pan kontaktować bezpośrednio pod adresem poczty elektronicznej:   dpo@3s.pl

 

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych.

 

Przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych odbędzie się w następujących celach:

a)      prowadzenie fanpage pod nazwą IT.MEET na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Ireland Ltd. (art. 6 ust. 1 lit f. RODO);

b)      prowadzenie konta na portalu Linkedin na warunkach oraz na zasadach określonych przez LinkedIn Ireland Unlimited Company (art. 6 ust. 1 lit f. RODO);

c)      prowadzenie fanpage pod nazwą 3s_cloud2b na portalu Instagram na warunkach określonych przez Facebook Ireland Ltd. (art. 6 ust. 1 lit f. RODO);

d)     marketingowym polegającym na informowaniu o naszej aktywności, naszych usługach, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej za pomocą postów, które umieszczamy na naszych fanpagach, kontach, stronie www, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników, a także komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności ww. portali (art. 6 ust. 1 lit f. RODO);

e)      ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

f)       analiza funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z mediów społecznościowych, strony www (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

W zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora dane będą zbierane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) np. otrzymywanie newslettera zawierającego informacje dotyczące Grupy 3S

 

3S Data Center S.A. jako administrator przetwarza następujące dane osobowe:

a)      Nazwisko i imię lub/i pseudonim w zakresie opublikowanym przez Panią/Pana na Pani/Pana własnym profilu w portalu społecznościowym,

b)      Inne dane opublikowane przez Panią/Pana w portalu społecznościowym,

 

 

Pani/Pan ma prawo do:

 

a)      dostępu do swoich danych osobowych oraz ich kopii, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

b)      sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z powodu Pani/Pana szczególnej sytuacji. W tym celu musi Pani/Pan podać nam powód (szczególną sytuację), przez który musimy zaprzestać przetwarzania danych. Zaprzestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, jeśli nie wykażemy, że nasze podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec Pani/Pana praw, lub jeśli są one nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

c)      przenoszenia swoich danych osobowych, jeśli będzie to możliwe w konkretnych okolicznościach. Prawo to może być zrealizowane poprzez otrzymanie od nas, na Pani/Pana żądanie, danych osobowych w formatach, które będą możliwe do odczytu maszynowego, może Pani/Pan zwrócić się do nas również o to abyśmy dane te przekazali do innego administratora danych,

d)     wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani /Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

e)      wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania Pani/Pana danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem poprzez adres poczty elektronicznej dpo@3s.pl

Po potwierdzeniu Pani/Pana tożsamości przystąpimy do obsługi praw, żądań oraz zapytań.

 

 

Podmioty, którym możemy udostępniać dane osobowe.

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)      organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

b)      dla wewnętrznych celów dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom z Grupy 3S tj. 3S S.A. i 3S Fibertech sp. z o.o. np. obsługa i utrzymanie fanpage’a

c)      właścicielowi portalu społecznościowego Facebook Ireland Ltd. na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

d)     właścicielowi portalu społecznościowego LinkedIn Ireland Unlimited Company na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez LinkedIn dostępnych pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL

 

 

 

Dane osobowe nie będą poddane profilowaniu, tzn. automatycznej analizie i opracowaniu.

 

 

Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy – kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych. W przypadku gdy pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawa.

 

Czas przetwarzania danych.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, będą przetwarzane przez cały czas istnienia tego interesu lub jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach. W szczególnym przypadku postępowania reklamacyjnego przez okres niezbędny do zamknięcia tego postępowania.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

 

 

Informacja o dobrowolności przekazania danych.

 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na zasadzie dobrowolności ich podania (np. zamieszczenia Pani/Pana danych na profilu społecznościowym, korespondowania z nami przy pomocy mediów społecznościowych, pozostawiania komentarzy pod naszymi postami)

3S Data Center - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dot. badania satysfakcji Klienta

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Badanie Satysfakcji Klienta 3S Data Center

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 4 maja 2016) – dalej „RODO”, na podstawie art. 13 RODO informujemy:

1. Administratorem Państwa danych jest 3S S.A. której siedzibą są Katowice, pod adresem 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103 bud. 8, NIP 969-12-97-176, REGON 277704261, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS Katowice-Wschód pod numerem 0000095232.

2. Dane zostały zebrane bezpośrednio od Państwa, przy wypełnianiu przez Państwa ankiet na rzecz Administratora. Dane zbierane są na podstawie Państwa zgody wyrażanej przy wypełnianiu ankiety.

3. Dane zbierane są przez nas w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów prawnych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f) RODO. Przez prawnie uzasadnione interesy rozumiemy:
a. badanie jakości naszych usług,
b. marketing usług własnych,
c. wsparcie obsługi,
d. wykrywanie i zapobieganie nadużyciom,
e. tworzenie analiz i statystyk – dotyczących sprzedaży, wykorzystania usług, awarii etc., a mających związek z przedmiotem działalności

4. Wskazujemy także, że zebrane dane mogą być poddane profilowaniu, tzn. automatycznej analizie i opracowaniu, w celu opracowania profilu klienta, profilu preferowanej usługi, etc.

5. Dane będą przekazywane następującym typom odbiorców:
a. Podmiotom świadczącym usługi serwisowe, telekomunikacyjne i podobne – w celu poprawnego przeprowadzenia i analizy ankiet,
b. Podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem – w celu prawidłowej realizacji usług oraz marketingu usług,
c. Organom państwowym i samorządowym, w tym Prezesowi UKE, organom ścigania – wyłącznie w zakresie obowiązku prawnego ciążącego na nas,
d. Podmiotom zajmującym się profesjonalnie wsparciem w obsłudze przedsiębiorstw, np. w zakresie dostarczania oprogramowania, urządzeń biurowych, etc.

6. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7. Państwa dane będą przetwarzane przez nas przez okres potrzebny na przeprowadzenie i analizę ankiet, tj. przez okres nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym zebrano ankiety. Po tym okresie dane są usuwane. Dane będą usuwane także w przypadku otrzymania od Państwa cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed otrzymaniem sprzeciwu.

8. W każdej chwili mają Państwo prawo do żądania od nas dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i do przenoszenia danych – o ile z powszechnie obowiązującego prawa nie wynika inaczej.

9. W każdej chwili mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na dzień tworzenia niniejszej wiadomości jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Jeśli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania czy wątpliwości związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych, prosimy o kontakt na adres: dpo@3s.pl

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na potrzeby organizacji wydarzeń on-line w 3S Data Center

3S Data Center SA - Obowiązek informacyjny wobec kandydatów do pracy

3S Box SA - Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 4 maja 2016) – dalej „RODO”, na podstawie art. 13 RODO informujemy:
1. Administratorem Państwa danych jest 3S Box S.A., której siedzibą są Katowice, pod adresem 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103 bud. 8, NIP 6342859013, REGON 363980069,, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS Katowice-Wschód pod numerem 0000607455.
2. Dane mogły zostać zebrane bezpośrednio od Państwa, lub poprzez sieć naszych partnerów.
3. Dane zbierane są przez nas w następujących celach:
a. Zawarcie i wykonanie łączącej nas umowy, włączając w to wykonywanie naszych zobowiązań umownych jak np. zapewnienie odpowiedniej jakości usług, usuwanie awarii – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b. Wykonywanie przez nas naszych obowiązków prawnych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa i integralności sieci telekomunikacyjnej, zatrzymywanie i przechowywanie danych telekomunikacyjnych zgodnie z przepisami prawa – zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) RODO,
4. Realizacji naszych uzasadnionych interesów prawnych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f) RODO. Przez prawnie uzasadnione interesy rozumiemy:
a. dochodzenie i obrona przed roszczeniami,
b. marketing usług własnych,
c. weryfikacja płatności i wiarygodności płatniczej,
d. wsparcie obsługi, w tym możliwość kontaktu z centrum zarządzania siecią (jeśli dotyczy Państwa usługi),
e. wykrywanie i zapobieganie nadużyciom,
f. tworzenie analiz i statystyk – dotyczących sprzedaży, wykorzystania usług, awarii etc., a mających związek z przedmiotem działalności
5. W przypadku, gdy wyrażą Państwo zgodę na przetwarzania Państwa danych ,zakres zgody będzie określał nasze możliwości przetwarzania tych danych.
6. Wskazujemy także, że zebrane dane mogą być poddane profilowaniu, tzn. automatycznej analizie i opracowaniu, w tym w szczególności w celu opracowania statystyk ruchu sieciowego, awarii, czy też Państwa preferencji zakupowych. Profilowanie może odbywać się także przy wykorzystaniu informacji zapisanych w plikach cookies, jeśli dane pobierane są podczas Państwa odwiedzin na naszych stronach WWW. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia..
7. Dane będą przekazywane następującym typom odbiorców:
a. Podmiotom świadczącym usługi serwisowe, telekomunikacyjne i podobne – w celu poprawnego świadczenia Państwu usług,
b. Naszym współpracownikom, agentom i partnerom – w związku z oferowaniem Państwu usług lub towarów oraz realizacji zawartych umów,
c. Podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem – w celu prawidłowej realizacji usług oraz marketingu usług,
d. Kurierom, poczcie i in. Podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek (jeśli dotyczy danego przypadku),
e. Organom państwowym i samorządowym, w tym Prezesowi UKE, organom ścigania – wyłącznie w zakresie obowiązku prawnego ciążącego na nas, lub w zakresie wynikającym z łączącej nas umowy,
f. Podmiotom nabywającym wierzytelności lub zajmującym się windykacją – w przypadku windykacji należności,
g. Podmiotom zajmującym się obsługą płatności, w tym bankom – w zakresie wynikającym z rozliczeń z Państwem,
h. Podmiotom zajmującym się profesjonalnie wsparciem w obsłudze przedsiębiorstw, np. w zakresie dostarczania oprogramowania, urządzeń biurowych, usług księgowych etc.
i. Innym podmiotom – jeśli wynika to z łączącej nas umowy i tylko w zakresie z niej wynikającym.
8. Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku jednak, gdy taka konieczność się pojawi, wówczas poinformujemy o tym fakcie na naszych stronach WWW, w zakładce lub dokumencie poświęconym ochronie danych osobowych.
9. Państwa dane będą przetwarzane przez nas przez okres wymagany przepisami prawa, co w większości wypadków oznacza okres pięciu lat od końca roku, w którym pozyskaliśmy dane. W przypadku prawnie uzasadnionego interesu, dane będą przetwarzane do czasu istnienia tego interesu lub, jeśli to ma zastosowanie – do czasu otrzymania od Państwa sprzeciwu. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane wyłącznie do czasu odwołania takiej zgody.
10. W każdej chwili mają Państwo prawo do żądania od nas dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i do przenoszenia danych – o ile z powszechnie obowiązującego prawa nie wynika inaczej.
11. W przypadku, gdy dane przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, wówczas mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć taką zgodę. Pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
12. W każdej chwili mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na dzień tworzenia niniejszej wiadomości jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
13. W większości wypadków, zbierane dane są niezbędne do realizacji zawieranej z Państwem umowy lub realizacji obowiązku ciążącego na Administratorze. W takim wypadku, ew. ograniczenie przetwarzania może nie być możliwe (w przypadkach, gdy przetwarzanie jest wymagane prawem) lub może uniemożliwić świadczenie usług na Państwa rzecz. Przy zawieraniu umowy z Państwem wskażemy, jakie dane nie są obligatoryjne dla zawarcia umowy.
14. W przyszłości może okazać się, że istnieje potrzeba przetwarzania Państwa danych na cele inne, niż pierwotnie zebrano. W takim wypadku przekażemy Państwu wszelkie niezbędne, dodatkowe informacje związane z taką okolicznością.
15. Jeśli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania czy wątpliwości związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych, prosimy o kontakt na adres: dpo@3s.pl

Z poważaniem,
Zespół 3S BOX S.A.

archiwizacja ikona

Archiwum

Dokumenty archiwalne

3S SA - Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 4 maja 2016) – dalej „RODO”, na podstawie art. 13 RODO informujemy:
1. Administratorem Państwa danych jest 3S S.A. której siedzibą są Katowice, pod adresem 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103 bud. 8, NIP 969-12-97-176, REGON 277704261, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS Katowice-Wschód pod numerem 0000095232.
2. Dane mogły zostać zebrane bezpośrednio od Państwa, lub poprzez sieć naszych partnerów.
3. Dane zbierane są przez nas w następujących celach:
a. Zawarcie i wykonanie łączącej nas umowy, włączając w to wykonywanie naszych zobowiązań umownych jak np. zapewnienie odpowiedniej jakości usług, usuwanie awarii – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b. Wykonywanie przez nas naszych obowiązków prawnych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa i integralności sieci telekomunikacyjnej, zatrzymywanie i przechowywanie danych telekomunikacyjnych zgodnie z przepisami prawa – zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) RODO,
4. Realizacji naszych uzasadnionych interesów prawnych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f) RODO. Przez prawnie uzasadnione interesy rozumiemy:
a. dochodzenie i obrona przed roszczeniami,
b. marketing usług własnych,
c. weryfikacja płatności i wiarygodności płatniczej,
d. wsparcie obsługi, w tym możliwość kontaktu z centrum zarządzania siecią (jeśli dotyczy Państwa usługi),
e. wykrywanie i zapobieganie nadużyciom,
f. tworzenie analiz i statystyk – dotyczących sprzedaży, wykorzystania usług, awarii etc., a mających związek z przedmiotem działalności
5. W przypadku, gdy wyrażą Państwo zgodę na przetwarzania Państwa danych ,zakres zgody będzie określał nasze możliwości przetwarzania tych danych.
6. Wskazujemy także, że zebrane dane mogą być poddane profilowaniu, tzn. automatycznej analizie i opracowaniu, w tym w szczególności w celu opracowania statystyk ruchu sieciowego, awarii, czy też Państwa preferencji zakupowych. Profilowanie może odbywać się także przy wykorzystaniu informacji zapisanych w plikach cookies, jeśli dane pobierane są podczas Państwa odwiedzin na naszych stronach WWW. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
7. Dane będą przekazywane następującym typom odbiorców:
a. Podmiotom świadczącym usługi serwisowe, telekomunikacyjne i podobne – w celu poprawnego świadczenia Państwu usług,
b. Naszym współpracownikom, agentom i partnerom – w związku z oferowaniem Państwu usług lub towarów oraz realizacji zawartych umów,
c. Podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem – w celu prawidłowej realizacji usług oraz marketingu usług,
d. Kurierom, poczcie i in. Podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek (jeśli dotyczy danego przypadku),
e. Organom państwowym i samorządowym, w tym Prezesowi UKE, organom ścigania – wyłącznie w zakresie obowiązku prawnego ciążącego na nas, lub w zakresie wynikającym z łączącej nas umowy,
f. Podmiotom nabywającym wierzytelności lub zajmującym się windykacją – w przypadku windykacji należności,
g. Podmiotom zajmującym się obsługą płatności, w tym bankom – w zakresie wynikającym z rozliczeń z Państwem,
h. Podmiotom zajmującym się profesjonalnie wsparciem w obsłudze przedsiębiorstw, np. w zakresie dostarczania oprogramowania, urządzeń biurowych, usług księgowych etc.
i. Innym podmiotom – jeśli wynika to z łączącej nas umowy i tylko w zakresie z niej wynikającym.
8. Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku jednak, gdy taka konieczność się pojawi, wówczas poinformujemy o tym fakcie na naszych stronach WWW, w zakładce lub dokumencie poświęconym ochronie danych osobowych.
9. Państwa dane będą przetwarzane przez nas przez okres wymagany przepisami prawa, co w większości wypadków oznacza okres pięciu lat od końca roku, w którym pozyskaliśmy dane. W przypadku prawnie uzasadnionego interesu, dane będą przetwarzane do czasu istnienia tego interesu lub, jeśli to ma zastosowanie – do czasu otrzymania od Państwa sprzeciwu. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane wyłącznie do czasu odwołania takiej zgody.
10. W każdej chwili mają Państwo prawo do żądania od nas dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i do przenoszenia danych – o ile z powszechnie obowiązującego prawa nie wynika inaczej.
11. W przypadku, gdy dane przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, wówczas mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć taką zgodę. Pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
12. W każdej chwili mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na dzień tworzenia niniejszej wiadomości jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. W większości wypadków, zbierane dane są niezbędne do realizacji zawieranej z Państwem umowy lub realizacji obowiązku ciążącego na Administratorze. W takim wypadku, ew. ograniczenie przetwarzania może nie być możliwe (w przypadkach, gdy przetwarzanie jest wymagane prawem) lub może uniemożliwić świadczenie usług na Państwa rzecz. Przy zawieraniu umowy z Państwem wskażemy, jakie dane nie są obligatoryjne dla zawarcia umowy.
14. W przyszłości może okazać się, że istnieje potrzeba przetwarzania Państwa danych na cele inne, niż pierwotnie zebrano. W takim wypadku przekażemy Państwu wszelkie niezbędne, dodatkowe informacje związane z taką okolicznością.
15. Jeśli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania czy wątpliwości związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych, prosimy o kontakt na adres: iod@3s.pl
Z poważaniem,
Zespół 3S S.A.

3S Fibertech Sp. z o.o. - Klauzula informacyjna - obowiązująca do dnia 2 stycznia 2020

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 4 maja 2016) – dalej „RODO”, na podstawie art. 13 RODO informujemy:
1. Administratorem Państwa danych jest 3S Fibertech Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-383) przy ul. Lubostroń 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325907, posiadającą numer NIP 6751415124 oraz numer REGON 120933760.
2. Dane mogły zostać zebrane bezpośrednio od Państwa, lub poprzez sieć naszych partnerów.
3. Dane zbierane są przez nas w następujących celach:
a. Zawarcie i wykonanie łączącej nas umowy, włączając w to wykonywanie naszych zobowiązań umownych jak np. zapewnienie odpowiedniej jakości usług, usuwanie awarii – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b. Wykonywanie przez nas naszych obowiązków prawnych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa i integralności sieci telekomunikacyjnej, zatrzymywanie i przechowywanie danych telekomunikacyjnych zgodnie z przepisami prawa – zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) RODO,
4. Realizacji naszych uzasadnionych interesów prawnych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f) RODO. Przez prawnie uzasadnione interesy rozumiemy:
a. dochodzenie i obrona przed roszczeniami,
b. marketing usług własnych,
c. weryfikacja płatności i wiarygodności płatniczej,
d. wsparcie obsługi, w tym możliwość kontaktu z centrum zarządzania siecią (jeśli dotyczy Państwa usługi),
e. wykrywanie i zapobieganie nadużyciom,
f. tworzenie analiz i statystyk – dotyczących sprzedaży, wykorzystania usług, awarii etc., a mających związek z przedmiotem działalności
5. W przypadku, gdy wyrażą Państwo zgodę na przetwarzania Państwa danych ,zakres zgody będzie określał nasze możliwości przetwarzania tych danych.
6. Wskazujemy także, że zebrane dane mogą być poddane profilowaniu, tzn. automatycznej analizie i opracowaniu, w tym w szczególności w celu opracowania statystyk ruchu sieciowego, awarii, czy też Państwa preferencji zakupowych. Profilowanie może odbywać się także przy wykorzystaniu informacji zapisanych w plikach cookies, jeśli dane pobierane są podczas Państwa odwiedzin na naszych stronach WWW. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia..
7. Dane będą przekazywane następującym typom odbiorców:
a. Podmiotom świadczącym usługi serwisowe, telekomunikacyjne i podobne – w celu poprawnego świadczenia Państwu usług,
b. Naszym współpracownikom, agentom i partnerom – w związku z oferowaniem Państwu usług lub towarów oraz realizacji zawartych umów,
c. Podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem – w celu prawidłowej realizacji usług oraz marketingu usług,
d. Kurierom, poczcie i in. Podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek (jeśli dotyczy danego przypadku),
e. Organom państwowym i samorządowym, w tym Prezesowi UKE, organom ścigania – wyłącznie w zakresie obowiązku prawnego ciążącego na nas, lub w zakresie wynikającym z łączącej nas umowy,
f. Podmiotom nabywającym wierzytelności lub zajmującym się windykacją – w przypadku windykacji należności,
g. Podmiotom zajmującym się obsługą płatności, w tym bankom – w zakresie wynikającym z rozliczeń z Państwem,
h. Podmiotom zajmującym się profesjonalnie wsparciem w obsłudze przedsiębiorstw, np. w zakresie dostarczania oprogramowania, urządzeń biurowych, usług księgowych etc.
i. Innym podmiotom – jeśli wynika to z łączącej nas umowy i tylko w zakresie z niej wynikającym.
8. Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku jednak, gdy taka konieczność się pojawi, wówczas poinformujemy o tym fakcie na naszych stronach WWW, w zakładce lub dokumencie poświęconym ochronie danych osobowych.
9. Państwa dane będą przetwarzane przez nas przez okres wymagany przepisami prawa, co w większości wypadków oznacza okres pięciu lat od końca roku, w którym pozyskaliśmy dane. W przypadku prawnie uzasadnionego interesu, dane będą przetwarzane do czasu istnienia tego interesu lub, jeśli to ma zastosowanie – do czasu otrzymania od Państwa sprzeciwu. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane wyłącznie do czasu odwołania takiej zgody.
10. W każdej chwili mają Państwo prawo do żądania od nas dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i do przenoszenia danych – o ile z powszechnie obowiązującego prawa nie wynika inaczej.
11. W przypadku, gdy dane przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, wówczas mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć taką zgodę. Pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
12. W każdej chwili mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na dzień tworzenia niniejszej wiadomości jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
13. W większości wypadków, zbierane dane są niezbędne do realizacji zawieranej z Państwem umowy lub realizacji obowiązku ciążącego na Administratorze. W takim wypadku, ew. ograniczenie przetwarzania może nie być możliwe (w przypadkach, gdy przetwarzanie jest wymagane prawem) lub może uniemożliwić świadczenie usług na Państwa rzecz. Przy zawieraniu umowy z Państwem wskażemy, jakie dane nie są obligatoryjne dla zawarcia umowy.
14. W przyszłości może okazać się, że istnieje potrzeba przetwarzania Państwa danych na cele inne, niż pierwotnie zebrano. W takim wypadku przekażemy Państwu wszelkie niezbędne, dodatkowe informacje związane z taką okolicznością.
15. Jeśli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania czy wątpliwości związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych, prosimy o kontakt na adres: dpo@3s.pl

Z poważaniem,
Zespół 3S Fibertech sp. z o.o.

3S - klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dot. badania satysfakcji Klienta

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Badanie Satysfakcji Klienta 3S

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 4 maja 2016) – dalej „RODO”, na podstawie art. 13 RODO informujemy:

1. Administratorem Państwa danych jest 3S S.A. której siedzibą są Katowice, pod adresem 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103 bud. 8, NIP 969-12-97-176, REGON 277704261, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS Katowice-Wschód pod numerem 0000095232.

2. Dane zostały zebrane bezpośrednio od Państwa, przy wypełnianiu przez Państwa ankiet na rzecz Administratora. Dane zbierane są na podstawie Państwa zgody wyrażanej przy wypełnianiu ankiety.

3. Dane zbierane są przez nas w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów prawnych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f) RODO. Przez prawnie uzasadnione interesy rozumiemy:
a. badanie jakości naszych usług,
b. marketing usług własnych,
c. wsparcie obsługi,
d. wykrywanie i zapobieganie nadużyciom,
e. tworzenie analiz i statystyk – dotyczących sprzedaży, wykorzystania usług, awarii etc., a mających związek z przedmiotem działalności

4. Wskazujemy także, że zebrane dane mogą być poddane profilowaniu, tzn. automatycznej analizie i opracowaniu, w celu opracowania profilu klienta, profilu preferowanej usługi, etc.

5. Dane będą przekazywane następującym typom odbiorców:
a. Podmiotom świadczącym usługi serwisowe, telekomunikacyjne i podobne – w celu poprawnego przeprowadzenia i analizy ankiet,
b. Podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem – w celu prawidłowej realizacji usług oraz marketingu usług,
c. Organom państwowym i samorządowym, w tym Prezesowi UKE, organom ścigania – wyłącznie w zakresie obowiązku prawnego ciążącego na nas,
d. Podmiotom zajmującym się profesjonalnie wsparciem w obsłudze przedsiębiorstw, np. w zakresie dostarczania oprogramowania, urządzeń biurowych, etc.

6. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7. Państwa dane będą przetwarzane przez nas przez okres potrzebny na przeprowadzenie i analizę ankiet, tj. przez okres nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym zebrano ankiety. Po tym okresie dane są usuwane. Dane będą usuwane także w przypadku otrzymania od Państwa cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed otrzymaniem sprzeciwu.

8. W każdej chwili mają Państwo prawo do żądania od nas dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i do przenoszenia danych – o ile z powszechnie obowiązującego prawa nie wynika inaczej.

9. W każdej chwili mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na dzień tworzenia niniejszej wiadomości jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Jeśli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania czy wątpliwości związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych, prosimy o kontakt na adres: dpo@3s.pl

Regulamin przetwarzania danych osobowych obowiązujący do 19.03.2020r.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu ulepszenia działania seriwsu